نرم افزارهای کاربردی برای .. به چاپ چهارم رسید

کتاب نرم افزارهای کاربردی برای طراجان گرافیک، پس از یکسال و تقاضاهای فراوان، چاپ مجدد شد. در این کتاب 7 نرم افزار کاربردی گرافیک به شیوه ای کاربردی و سریع آموزش داده شده است

نرم افزارهای کاربردی برای طراحان گرافیک / 128 صفحه + 8 صفحه رنگی
تالیف: بهرام عفراوی / چاپ: چهارم 1392 قیمت: ---------------  ریال
طراحان گرافیک بطور قطع با یکی دو نرمافزار گرافیک به شکلی حرفهای آشنا هستند. اما بسیار پیش میآید که مجبور به استفاده از نرمافزارهای کمکی دیگر شوند. این کتاب راهنمای سریع و کلیدی استفاده از نرم افزارهای گرافیکی است، به طوری که کاربران به سادگی قادر به بکارگیری نرم افزار مورد نظر خود خواهند شد.